Van circulaire economie
tot schone energie

Klimaatverandering en grondstoffenschaarste, dé uitdagingen van onze tijd.

Klimaatverandering en grondstoffenschaarste behoren tot de voornaamste thema’s en uitdagingen van onze tijd.

Met de groei van de wereldbevolking en de welvaart neemt de vraag naar grondstoffen toe, deze is de afgelopen eeuw verachtvoudigd. Er is echter maar een beperkte hoeveelheid grondstoffen beschikbaar. De uitstoot van broeikasgassen door de winning en verwerking van grondstoffen vormt een groeiende bedreiging voor onze leefomgeving.

Het wordt steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken, we moeten ons richten op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. We moeten onze lineaire economie ombuigen naar een circulaire economie.

Van een lineaire naar een circulaire economie

In een lineaire economie worden producten gemaakt van nieuwe grondstoffen die na gebruik weer worden weggegooid. In een circulaire economie staat het hergebruik van producten en grondstoffen centraal en worden afval en schadelijke emissies zo veel mogelijk vermeden (‘cirkels rond maken’).

Het kabinet en de sociale partners hebben zich in 2016 gecommitteerd aan het programma “Nederland Circulair in 2050”. De eerste mijlpaal op weg naar een volledig circulaire economie in 2050 is 50% minder nieuwe grondstoffen in 2030.

GP Groot: circulaire economie mogelijk maken

Uit recent onderzoek van de KvK blijkt dat veel ondernemers moeite hebben met circulair ondernemen.

Bijna 90% van de mkb’ers ervaart belemmeringen bij duurzaam ondernemen. Belemmeringen om meer aan duurzaam ondernemen te doen zijn o.a. het feit dat ondernemers niet goed weten welke maatregelen zij kunnen nemen. Zo’n 70% van de ondernemers heeft behoefte aan informatie en ondersteuning op het gebied van duurzaam ondernemen.

GP Groot streeft ernaar concrete producten en oplossingen te bieden waarmee haar klanten beter in staat gesteld worden circulair te ondernemen.

Van afval naar grondstoffen, producten en energie

De circulaire economie vraagt om een andere kijk op afval dan in het verleden het geval was. GP Groot heeft veel kennis van en ervaring met scheidingstechnologie en het logistieke systeem rondom afvalinzameling en recycling. Deze ervaring en kennis gebruiken we in de verdere ontwikkeling van een circulaire economie in ons werkgebied maar ook daarbuiten.

Afvalhiërarchie
De afvalhiërarchie van de Ladder van Lansink
Recycling
Recycling heeft drie belangrijke voordelen
Scheiden
aan de bron
Nederland moet in 2050 volledig gaan draaien op herbruikbare grondstoffen
Circulaire
producten
Nederland recyclet meer dan 80 procent van het afval

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact